OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 267 055, spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom objednania a zverejnenia inzercie a na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. Vaše osobné údaje budú vymazané po uplynutí doby, ktorá je určená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (preukázateľnosť vynaložených nákladov). Máte právo požadovať prístup, opravu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. a za týmto účelom kontaktujte zodpovednú osobu e-mailom na adrese dpo@ourmedia.sk alebo listom adresovaným spoločnosti OUR MEDIA SR a. s..